Projekt „Pracujemy!”

Image

„Razem możemy więcej”

  „Razem Możemy Więcej Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 20222023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 20222025 prowadzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Dofinansowano ze środków rezerwy Funduszu Pracy

Wartość dofinansowania: 1 064 450 zł

Całkowita wartość projektu 1 064 450

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 roku

Teren realizacji Projektu: województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie

Grupa docelowa: 150 cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, mających możliwość podjęcia pracy w sposób legalny, mieszkający/przebywający na terenie realizacji projektu, w wieku powyżej 18 lat. Przynajmniej 50% osób będzie pochodziło z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest spersonalizowana aktywizacja zawodowa grupy docelowej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia integracji cudzoziemców na rynku pracy oraz w społeczeństwie.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu nasza Fundacja zorganizuje naukę języka polskiego dla 150 uchodźców z Ukrainy, wspomoże w identyfikacji ich potrzeb zawodowych, wesprze w niezbędnych formalnościach oraz tłumaczeniach dokumentów a także będzie pośredniczyć w szukaniu zatrudnienia.

Biuro Projektu tel  22 290 87 80 i adres mailowy , biuro@aktywizacjabezgranic.pl

Warszawa, 22.11.2022

 Fundacja Aktywizacja Bez Granic jest podwykonawcą w ramach projektu „Pracujemy!”  finansowany w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój w ramach działania 1.5, którego liderem jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

 ekon 

 

 Projekt realizowany od marca 2021 do czerwca 2023.

 

Cel Projektu: Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością:

- osób niepracujących w celu zachęcenia ich do podjęcia zatrudnienia, tak aby skutecznie wrócili na rynek pracy

- oraz już zatrudnionych w celu poprawy warunków ich zatrudnienia

Okres Realizacji Projektu: od marca 2021 do czerwca 2023.

Grupa Docelowa Projektu:

  • osoby powyżej 18 roku życia
  • osoby zamieszkujące w Polsce
  • osoby posiadających aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką), wśród których co najmniej 80% to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup:
    • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
    • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
    • osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe

#ważne – osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, nie mogą jednocześnie brać udziału w innym związanym z aktywizacją współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Działania:

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania. W ramach projektu oferujemy podniesienie kwalifikacji oraz stabilne miejsca pracy dostosowane do możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: Wartość projektu to 17 220 000,00 zł.

Rekrutacja Prowadzona w sposób Ciągły

Biuro Projektu tel  22 290 87 80 i adres mailowy , biuro@aktywizacjabezgranic.pl

 

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!