Nie musisz przedstawiać oryginału orzeczenia o niepełnosprawności przy staraniu się o świadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Niektóre jednostki samorządu terytorialnego żądały od osób niepełnosprawnych oryginału orzeczenia o niepełnosprawności przy składaniu dokumentów aplikujących o świadczenia. Było to nieuzasadnione żądanie, które powodowało powstawanie braków formalnych czy wręcz odrzucenie wniosku osoby niepełnosprawnej.

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami dotyczącymi takich sytuacji PFRON wydał stosowny komunikat.

PFRON stoi na stanowisku, iż przyjęcie przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego praktyki wzywania osób z niepełnosprawnością do bezpośredniego stawiennictwa w placówce jednostki samorządu terytorialnego celem okazania oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jako stałej i obowiązującej zasady, nie znajduje uzasadnienia w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych.

Fundusz informuje, iż dopuszczalne jest załączanie kopii orzeczenia o niepełnosprawności w postaci skanu (lub zdjęcia) dołączonego do wniosku składanego elektronicznie jako podstawy rozpatrzenia sprawy, co nie wyklucza możliwości wezwania wnioskodawcy przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadku zaistnienia wątpliwości związanych z treścią wniosku, w tym także wątpliwości, jakie pojawić się mogą przy weryfikacji skanów załączonych orzeczeń o niepełnosprawności.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronach PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/komunikat-pfron/