Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 1. Czas pracy
  Ile godzin może pracować osoba niepełnosprawna?
  Co do zasady czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zatem pracownicy są równo traktowani pod względem organizacji czasu pracy. Jednak w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
  Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
  Ograniczenia związane z czasem pracy nie dotyczą osób zatrudnionych przy pilnowaniu, a także gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Koszty takich badań ponosi pracodawca.
 2. Przerwa w pracy na gimnastykę lub wypoczynek
  Czy osoba niepełnosprawna korzysta z dodatkowych przerw w pracy?
  Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to prawa do co najmniej 15-minutowej przerwy na spożycie posiłku, wliczanej do czasu pracy, gdy dobowy wymiar czasu pracy trwa co najmniej 6 godzin – określonej w art. 134 Kodeksu pracy.