O Nas

baner-onas.png

O Nas Fundacja Aktywizacja Bez Granic

Fundacja Aktywizacja Bez Granic to  nowoczesna organizacja nowego typu skoncentrowana na wypracowaniu  i promowaniu nowych rozwiązań służącym osobom oddalonym od rynku pracy, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Działania Fundacji  mają służyć polepszeniu ich sytuacji i doprowadzić do wypracowania optymalnego modelu wprowadzania i utrzymania takich osób na rynku  pracy. Fundacja Aktywizacja bez Granic to organizacja, założoną przez doświadczonych praktyków, która dużą wagę przywiązuje do standardów i profesjonalizmu swojego działania. Od  początku swojej działalności Fundacja kieruje się Polityką Jakości i wdraża wysokie standardy działania.
 
Image

FUNDATOR

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Od 2010 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego – instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa.

Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 roku Marek Kowalski został powołany przez Premiera RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

 

SYLWIA SZCZEPAŃSKA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „AKTYWIZACJA BEZ GRANIC”

Dyrektor ds. Dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Prezes Zarządu Fundacji „Aktywizacja bez Granic”, która zajmuje się wsparciem osób wykluczonych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.
Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego oraz zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Bierze aktywny udział w pracach nad projektami związanymi z rynkiem pracy.

Wcześniej – wieloletni ekspert ekonomiczny Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 2010 roku specjalizowała się w zakresie zamówień publicznych i klauzul społecznych. W lutym 2017 roku została powołana do Rady Zamówień Publicznych – ciała doradczego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Image

Nasz Zespół

fundacja_abg_logo-h90.png

Skontaktuj się z nami!