Przedsiębiorstwo społeczne

AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI

Image

 

PROJEKT „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI” nr RPLD.09.01.01-10-0039/21, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania dla Osi IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Termin realizacji projektu:

01-10-2021 do 30-06-2023

 

Wartość projektu:

1 036 918,50 zł

 

Cel projektu:

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia 80 uczestników projektu, w wieku powyżej 18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powodu niepełnosprawności, zamieszkujących województwo łódzkie poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia w oparciu o zindywidualizowaną ścieżkę reintegracji.

 

Grupa docelowa projektu: 

Wsparciem zostanie objętych 80 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (48 kobiet i 32 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. 

Uczestnicy muszą mieć powyżej 18 lat i mieszkać na terenie województwa Łódzkiego.

 

Biuro projektu:  

ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 27 w Łodzi (otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)

 

Osoba do kontaktu: 

Anita Pryczek - Specjalista ds. wsparcia

tel. 509 818 535, e-mail: a.pryczek@aktywizacjabezgranic.pl

 


Bądź aktywny bez ograniczeń! 
Weź udział w projekcie już dziś!

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny 

Umowa uczestnictwa 

Kwestionariusz dotyczący racjonalnych usprawnień dla dla OZN

Wynagrodzenie asystenta OZN 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów opieki 

 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

fundacja_abg_logo-h90.png

Adres: ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
NIP 701 096 75 69      KRS 0000821895
Regon 385397950

 

Skontaktuj się z nami!