Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
o-nas-icon-2

O nas

Jako Fundacja zajmujemy się wdrażaniem najlepszych rozwiązań, służących aktywizacji zawodowej wszystkich osób pozostających poza rynkiem pracy.

Wykluczenie zawodowe

Wykluczenie zawodowe dotyka wielu grup społecznych, oczekujących na odmienne rozwiązania i indywidualne podejście. Sięgamy nie tylko osób niepełnosprawnych, chcąc zaspokoić potrzebę rozwoju wielu innych, oczekujących na pomoc ludzi. Jednym z naszych głównych założeń jest opieranie rozwiązań rekrutacyjnych o precyzyjne badanie społeczeństwa pod kątem oczekiwań i umiejętności. Zanim zbudujemy system, chcemy lepiej zrozumieć tych, do których będzie kierowany.

Fundator

Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Od 2010 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego – instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa.

Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 roku Marek Kowalski został powołany przez Premiera RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

Sylwia Szczepańska – Prezes Zarządu Fundacji „Aktywizacja bez granic”

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Pracy oraz Studium Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Od 2015 roku członek Zespołu Doraźnego ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego oraz ekspert w Zespole Problemowym ds. Usług Publicznych RDS. Dyrektor ds. Dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich – organizacji, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom.

Od wielu lat współpracuje i służy wiedzą ekspercką oraz bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym w zakresie zamówień publicznych, szeroko rozumianego dialogu społecznego, działalności gospodarczej oraz usług publicznych. W lutym 2017 roku została powołana do Rady Zamówień Publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pracodawców w obszarze monitorowania rynku zamówień oraz tworzenia prawa przyjaznego pracownikom. Od początku kariery zawodowej aktywnie współdziała z instytucjami i osobami w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Rada fundacji

Pani Edyta Olko

Pani Luiza Świątkowska